Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům (granty)

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů je hlavním pilířem jednotného transparentního systému přidělování finančních příspěvků na realizaci projektů v oblastech péče o životní prostředí, kultury, sportu, cestovního ruchu, a dále na realizaci projektů v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a sociální prevence, zachování a obnovy památkového fondu, a na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Jeho zdroje tvoří vedle přídělu z rozpočtu města Hradec Králové také část výtěžku provozovatelů výherních hracích přístrojů, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa, poplatky za znečištění ovzduší, sankční platby a správní poplatky vyměřené odborem životního prostředí, dary a jiné platby od fyzických a právnických osob, vratky prostředků poskytnutých z fondu v minulých letech dle Pravidel poskytování podpory veřejně prospěšným projektům, splátky půjček poskytnutých z fondu, úroky z bankovního účtu města, na kterém jsou vedeny prostředky fondu a vratky finančních prostředků z poskytnutých půjček Fondu rozvoje bydlení.

Dotace na péči o životní prostředí a ekologické projekty  
Dotace na oblast kultury, sportu a cestovního ruchu  
dotace na oblast sociálních služeb  
Dotace na oblast podpory rodin a sociální prevenci  
Dotace na zachování a obnovu památkového fondu  
Dotace na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže  
   

Dotace na základě individuální žádosti

Žadatel může podat individuální žádost o dotaci na účel, který nelze podřadit ani pod jeden z dotačních programů podporovaných z rozpočtu města dle čl. IV Pravidel 5P (viz níže).

Formulář žádosti o dotaci

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace 

 

Proces podpory veřejně prospěšných projektů se řídí pravidly schválenými zastupitelstvem města

(Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům).

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty