Pravidla poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům (granty)

Fond na podporu veřejně prospěšných projektů je hlavním pilířem jednotného transparentního systému přidělování finančních příspěvků na realizaci projektů v oblastech péče o životní prostředí, kultury, sportu, cestovního ruchu, a dále na realizaci projektů v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a sociální prevence, zachování a obnovy památkového fondu, a na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. Jeho zdroje tvoří vedle přídělu z rozpočtu města Hradec Králové také část výtěžku provozovatelů výherních hracích přístrojů, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, poplatky za odnětí pozemků plnících funkci lesa, poplatky za znečištění ovzduší, sankční platby a správní poplatky vyměřené odborem životního prostředí, dary a jiné platby od fyzických a právnických osob, vratky prostředků poskytnutých z fondu v minulých letech dle Pravidel poskytování podpory veřejně prospěšným projektům, splátky půjček poskytnutých z fondu, úroky z bankovního účtu města, na kterém jsou vedeny prostředky fondu a vratky finančních prostředků z poskytnutých půjček Fondu rozvoje bydlení.

Příspěvky na péči o životní prostředí a ekologické projekty  
Příspěvky na oblast kultury, sportu a cestovního ruchu  
Příspěvky na oblast sociálních služeb  
Příspěvky na oblast podpory rodin a sociální prevenci  
Příspěvky na zachování a obnovu památkového fondu  
Příspěvky na oblast školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže  

Dotace na základě individuální žádosti

Formulář žádosti o dotaci

Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Proces podpory veřejně prospěšných projektů se řídí pravidly schválenými zastupitelstvem města (Pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům).

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty