Dotace pro oblast sociálních služeb, podpory rodin a sociální prevenci

Město Hradec Králové zřídilo pro podporu kvality a pestrosti života ve městě Fond na podporu veřejně prospěšných projektů. Fond je zvláštní kapitolou rozpočtu města a slouží k poskytování dotací na realizaci projektů z oblasti sportu, volnočasových aktivit, kultury, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí a památkového fondu, a v neposlední řadě také na realizaci projektů v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a sociální prevence.

Dotace z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů je poskytnuta jako kompenzace části nákladů poskytovatele sociálních služeb, zpravidla tedy nikoli na úhradu celkových nákladů projektu. Forma podpory může být buď jako dotace, nebo jako bezúročná půjčka. Ke každé poskytnuté dotaci je uzavírána smlouva, ve které jsou podrobně specifikována práva a povinnosti obou stran. Tím je příjemce pověřen výkonem veřejné služby a zavazuje se splnit ukazatele sjednané ve smlouvě a další závazné podmínky (např. termín a rozsah konání akce, minimální počet účastníků apod.) Finanční podpora se poskytuje zpravidla na jeden kalendářní rok.

Proces podpory veřejně prospěšných projektů se řídí Pravidly poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům.

Systém podpory sociálních služeb pro občany města Hradec Králové 

Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města


Dotační řízení pro rok 2018 

Oznámení o vyhlášení dotačního řízení pro rok 2018 - registrované sociální služby

formulář Žádosti pro registrované sociální služby

Termín a místo podání žádosti: Do dotačního řízení budou zařazeny žádosti podané nejpozději 25. srpna 2017 na podatelně magistrátu města, nebo žádosti předané tentýž den k přepravě držiteli poštovní licence. Totožné žádosti je žadatel povinen zaslat k uvedenému datu v elektronické verzi na e-mailovou adresu: dotace.socialni@mmhk_cz

Žádosti podané po stanoveném termínu budou z dalšího projednávání vyloučeny.


 Oznámení o vyhlášení dotačního řízení pro rok 2018 - navazující aktivity

formulář Žádosti pro navazující aktivity

Termín a místo podání žádostí: Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 1. srpna 2017 do 25. srpna 2017. Do dotačního řízení budou zařazeny žádosti podané na podatelně magistrátu města, nebo žádosti předané nejpozději poslední den stanovené lhůty k přepravě držiteli poštovní licence. Totožné žádosti je žadatel povinen zaslat k uvedenému datu v elektronické verzi na e-mailovou adresu dotace.socialni@mmhk_cz.

Žádosti podané po stanoveném termínu budou z dalšího projednávání vyloučeny.


Adresa podatelny: Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové (pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví)

Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 495 707 333 (Iva Oščiatková), 495 707 359 (Miroslav Tengler).

 

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty