Bývalé okresní a finanční úřady

Dnes Magistrát města Hradec Králové
Historie:

Budovy Okresních a finančních úřadů v ulici Československé armády byly součástí urbanistické koncepce regulačního plánu arch.Josefa Gočára z let 1926-1928 v podnoži historického jádra Hradce Králové. V užší architektonické soutěži z r.1931 získal arch.Gočár první cenu. Jeho původní dokumentace je z r.1932, v říjnu 1935 ještě provedl změnu v řešení spojovacího křídla, které mělo být původně vyneseno sloupy a zachován tak průhled středem budovy přes nádvoří do parkové zeleně.

Stavba byla započata až v srpnu 1935 a ukončena v říjnu 1936 hradeckými staviteli F. a V.Capouškovými, J.Mádlíkem a J.Včelákem.

Architektura, mobiliář:

Jedná se o čistě konstruktivistickou architekturu, poslední realizované dílo autora v oblasti monumentální architektury z let 1935 a 1936.

Na hlavní třípatrová křídla se zvýšeným přízemím navazují dvoupatrová zadní křídla a spojovací křídlo s hlavním vstupem, takže půdorys tvoří písmeno H. Nádvoří je vymezeno třemi křídly budovy, na severní straně je uzavřeno zděným plotem se dvěma vjezdy. Konstrukce jsou řešeny jako železobetonový skelet s vyzdívkami. Střechy jsou ploché se živičnou krytinou.

Hlavní průčelí do ulice Československé armády je tvořeno jednak 2 štíty hlavních křídel s proskleným pásem čel středních chodeb, jednak spojovacím křídlem, které je symetricky rozděleno portikem se dvěma sloupy. Zde je hlavní vstup do budovy tvořený portály skleněných stěn s dvoukřídlovými dveřmi. Mezi levou a pravou částí vstupu je opukový reliéf s českým lvem (autor V.Makovský). Podnož tohoto křídla je na úrovni suterénu odlehčena kulatými sloupy, což přispívá k výrazné plasticitě střední části průčelí. Stěny v podloubí a stěny a strop v portiku jsou obloženy tmavozelenými keramickými dlaždicemi, sloupy loubí a portiku dlaždicemi v černé barvě. Fasáda je břízolitová v přírodní barvě, hladká bez říms. Okna jsou opatřena nátěrem v hnědočervené barvě.

Odsunutím stavební čáry vznikl před vstupem trojúhelníkový prostor s parkovou úpravou umožňující příjezd až ke vstupu do objektu.

Na ostatních fasádách dominuje jednoduchost, hladkost, architektonická čistota.

Dispoziční rozvrh typický pro administrativní budovu je v zásadě ve všech patrech shodný, lišil se pouze v uspořádání levého křídla, neboť zde byly byty. V pravé části budovy s č.p.419 byly původně umístěny finanční úřady, v levé s č.p.408 okresní úřady s četnickou stanicí a služebními byty přednosty okresního úřadu a četnických velitelů.

Po 2.svět.válce došlo k řadě změn ve funkčním využití místností a byly zrušeny služební byty ve snaze získat co nejvíce kanceláří. To se projevilo četnými stavebními úpravami (nové příčky, výměna podlah, instalací, osvětlení atd.). Značné změny byly realizovány v suterénu, kde byly zřizovány garáže, umývárny vozů, sklady apod.

V letech 1997 – 1999 probíhala obnova fasád, došlo k rehabilitaci vstupního vestibulu.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty