Zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové pokračuje ...

Na základě schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK pracuje od července 2014 zpracovatel ÚPHK - Autorské sdružení Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. a Doc. Ing. arch. Patrik Kotas na návrhu ÚPHK.

Návrh ÚPHK bude na rozdíl od konceptu již pouze v jedné variantě.

Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu Hradce Králové (dále jen Pokyny) schválilo Zastupitelstvo města Hradec Králové na svém 37. zasedání konaném dne 24. 6. 2014 svým usnesením č. ZM/2014/1993.

Pokyny nejsou zveřejněny na internetových stránkách. Jedná se o obsáhlý materiál, které je uložen u pořizovatele tj. na odboru hlavního architekta. Zde je také připraven pro veřejnost k nahlédnutí s tím, že pracovníci odboru hlavního architekta jsou připraveni k němu poskytnout potřebný komentář.

Dokončení a převzetí návrhu ÚPHK předpokládáme v letních měsících letošního roku. Prodloužení termínu dokončení návrhu ÚPHK a lhůtu pro kontrolu a převzetí  pořizovatelem schválila dne 3. 3. 2015 svým usnesením RM/2015/205 Rada města Hradec Králové.

Po převzetí  bude návrh ÚPHK veřejně prezentován a projednáván, což nyní plánujeme na měsíce září/říjen 2015. Veřejnost tak bude mít možnost seznámit se s návrhem ÚPHK a právo uplatnit k návrhu ÚPHK své připomínky a námitky.

Veškeré informace o plánovaných termínech projednání budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny zde na webových stránkách města a také ve zpravodaji Radnice.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty