Vyhodnocení veřejného projednání konceptu postupuje do finále

Rádi bychom informovali všechny občany města Hradec Králové, že vyhodnocení veřejného projednání konceptu se blíží k dokončení.

Během 18 měsíců, které dosud uplynuly od skončení veřejného projednání konceptu zpracovával odbor hlavního architekta veškerá stanoviska, námitky a připomínky v počtu téměř 900 podání.  Větší časovou náročnost si vyžádalo vypořádání stanovisek některých dotčených orgánů, hájících své zájmy na území města. Zcela zásadní skutečností, která ovlivnila průběh prací, však byla nezbytnost doplnění vyhodnocení a odůvodnění potřeby zastavitelných ploch vymezených v konceptu. Tento úkol ve spolupráci s dalšími odborníky v oblasti územního plánování, např. z ČVUT Praha, dokončil zpracovatelský tým. Materiál je nezbytný pro objektivní hodnocení navrženého rozvoje území města, zejména vymezení nových zastavitelných ploch a jejich situování v území. Na základě tohoto materiálu je dokončováno vyhodnocení poslední skupiny námitek a připomínek, které se k tomu vztahují. Cílem je zajistit maximální přehlednost a transparentnost vyhodnocení veřejného projednání konceptu.

Od října loňského roku mají všichni zastupitelé města a členové Výboru pro územní plánování a rozvoj města možnost účastnit se pravidelně každý měsíc jednání k územnímu plánu, které připravuje odbor hlavního architekta, vždy za účasti zpracovatelského týmu. Na každém jednání jsou prezentovány a projednávány dílčí výstupy vyhodnocení. Projednáním je sledováno zajištění co možná nejširší společenské a politické shody na daných tématech. Závěry z těchto jednání jsou postupně zapracovávány do „Pokynů pro zpracování návrhu ÚPHK“, které musí schválit zastupitelstvo města.   

Na základě schválených Pokynů bude následovat zpracování návrhu územního plánu, které bude trvat přibližně deset měsíců. Návrh územního plánu pak bude opět veřejně prezentován a projednáván. Veřejnost tak bude mít znovu právo uplatnit k  návrhu územního plánu  své připomínky a námitky.

Další aktuální informace budou včas zveřejněny zde na webových stránkách města a také ve zpravodaji Radnice.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty