Aktuální stav konceptu nového územního plánu a příprava jeho projednání (2012 / 05)

Od listopadu 2011, kdy bylo předáno zadání ÚPHK, zpracovává projektant 2 varianty konceptu ÚPHK. Souběžně s prací na konceptu probíhají posouzení vlivů obou variant na životní prostředí (tzv. posouzení SEA), posouzení vlivů na evropsky významné lokality (zařazené do soustavy NATURA 2000) včetně rozboru udržitelného rozvoje území. Výsledky těchto posouzení budou zapracovány do variant konceptu.

Dokončení variantního konceptu ÚPHK  je plánované na červenec 2012.

V současné době připravujeme formy a termíny veřejného prezentování a projednání dokončeného konceptu ÚPHK.

Nad rámec stavebního zákona připravujeme po dohodě s vedením města několik termínů otevřených besed:

  • pro širokou veřejnost a Komise místní samosprávy plánujeme na měsíc srpen a září 2012 otevřené besedy, kde budou varianty konceptu představeny
  • pro členy Zastupitelstva města Hradec Králové plánujeme prezentování variant konceptu z pohledu výkonu samostatné působnosti.

V souladu se stavebním zákonem připravujeme vystavení konceptu k veřejnému nahlédnutí na konec měsíce července, celý srpen a  září 2012. Termín veřejného projednání variantního konceptu bude stanoven na září. Ke konceptu ÚPHK se bude možné ve stanovených lhůtách vyjádřit formou podání písemné připomínky nebo námitky. Pro tyto účely připravujeme formuláře, které a budou k dispozici zde na stránkách města, na odboru hlavního architekta a na veřejném projednání. Výsledky projednání budou zpracovány ve spolupráci s určeným zastupitelem panem Ing. Oldřichem Vlasákem do tzv. Pokynů pro dopracování návrhu ÚPHK, které bude schvalovat Zastupitelstvo města Hradec Králové a které budou podkladem pro zpracování návrhu ÚPHK. Návrh ÚPHK se pak bude také veřejně projednávat.

Veškeré informace k termínům a místu konání besed a projednání budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny zde na internetových stránkách města. Veřejné projednání dle stavebního zákona bude oznámeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce města magistrátu a rovněž zde.

S cílem zajistit co nejlepší informovanost veřejnosti o prezentování a projednávání konceptu ÚPHK připravujeme využití i dalších forem jako jsou:

  • zpravodaj Radnice
  • vývěsky KMS
  • Hradecký kinožurnál
  • Internetovou televizi
  • denní tisk

V tuto chvíli můžeme prozradit, že konceptu ÚPHK  bude věnováno celé červencové číslo zpravodaje Radnice.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty