Hradecké mateřinky se chystají na zápisy

mesto [11. květen 2017]  Necelou tisícovku dětí očekávají královéhradecké městské mateřské školy u zápisu, který se uskuteční 12. a 13. května 2017. Od roku 2015 kapacita mateřských školek naplno pokrývá zájem dětí a rodičů a stejný scénář předpokládá město i v letošním roce, a to i s přihlédnutím k platným kritériím i nově ke státem dané podmínce spádovosti.

Třiatřicet městem zřizovaných školek poskytuje dětem maximální počet 2993 míst, tento školní rok je zde umístěných celkem 2940 dětí ve věku zpravidla od tří do šesti let. Loni bylo přijato k předškolnímu vzdělávání 946 nových dětí. Podle prvotních předpokladů by zájem mohl být podobný i letos tomu loňskému a kapacita školkových míst by tedy měla vyhovět poptávce.

 „V současné době je dle podrobných demografických analýz kapacita v mateřských školách dostatečná a předpokládáme, že umístíme všechny děti čtyřleté a starší, které mají místo trvalého pobytu v Hradci Králové, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu spádových mateřských škol. Školské obvody rodičům zajišťují, že mají ve spádové mateřské škole pro své dítě místo. Rodič ale není spádovostí nijak svázán a může pro své dítě zvolit jinou mateřskou školu podle své úvahy,“ uvedl Milan Jaroš, náměstek primátora zodpovědný za oblast školství.

Česká legislativa zcela nově zavedla povinnost vymezit školské obvody i pro mateřské školy. Hradec Králové tak učinil zjara letošního roku, kdy zastupitelé přijali novou obecně závaznou vyhlášku, která legislativě plně vyhovuje: http://www.hradeckralove.org/urad/obecne-zavazna-vyhlaska-c-2-2017. Novela školského zákona zavádí do praxe povinné předškolní vzdělávání dětí ve věku pěti až šesti let a zároveň s tím povinnost zřizovatele mateřských škol vymezit jejich školské obvody. V nespádové mateřské škole nemá dítě nárok na přijetí, pokud rodiči vybraná mateřská škola nebude mít volnou kapacitu. „Pro nadcházející školní rok platí spádovost u dětí předškolních s povinnou předškolní docházkou, tedy pětiletých a čtyřletých, a to proto, aby rodiče měli jistotu, že jejich dítě bude v této věkové kategorii přijato. Jinak si rodiče samozřejmě mohou vybrat mateřskou školu dle vlastního uvážení, například podle volné kapacity mateřské školy, místa bydliště či blízkosti jejich zaměstnání,“ vysvětlila novou legislativní změnu Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit hradeckého magistrátu.

V uplynulých letech město situaci s nedostatkem míst v mateřských školách řešilo výstavbou nových mateřských škol  v lokalitách, kde byla poptávka po místech vysoká a převyšovala volnou kapacitu. Takovou lokalitou bylo Moravské Předměstí, kde vyrostly dvě mateřské školy Podzámčí a Pohádka při ZŠ Mandysova, v Malšovicích mateřská škola Holubova, ve Svobodných Dvorech mateřská škola K Meteoru a v Kuklenách mateřská škola v Markově ulici. Další možností města bylo navyšování kapacity v ostatních mateřských školách za cenu stavebních úprav interiérů a hygienických zařízení tak, aby vše bylo v souladu s přísnými hygienickými normami.

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty