Životní situace - úplné zobrazení

Zobrazení: základní, rozšířené, úplné

1. Identifikační číslo

018

2. Kód

03.004

3. Pojmenování (název) životní situace

Poplatek za komunální odpad

4. Základní informace k životní situaci

Dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaveden v Hradci Králové místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen komunální odpad). Obecně závazná vyhláška statutárního města Hradec Králové č. 5/2010, o místním poplatku za komunální odpad, ve znění vyhlášky č. 5/2012, vyhlášky č. 6/2013 a vyhlášky č. 8/2015, stanoví sazbu místního poplatku za komunální odpad, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, úlevy a osvobození od poplatku.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatníkem je:

 • fyzická osoba, která má ve statutárním městě Hradec Králové trvalý pobyt, fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území statutárního města Hradec Králové přechodně po dobu delší 3 měsíců a fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
 • fyzická osoba, která má na území statutárního města Hradec Králové ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Oznamovací povinnost:

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik (zánik) své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla (zanikla).

8. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Hradec Králové

Československé armády 408

502 00 Hradec Králové

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

odbor ekonomický, oddělení správy daní, poplatků a pohledávek

pravé křídlo budovy, 1. patro, kancelář 221

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek   8:00 - 14:00

 

pátek              8:00 - 12:00

 

Davidová Iva, kancelář 221, telefon +420 495 707 231, e-mail: Iva.Davidova@mmhk.cz

Holečková Jitka, kancelář 221, telefon +420 495 707 236, e-mail: Jitka.Holeckova@mmhk.cz

Urbancová Věra, kancelář 221, telefon +420 495 707 235, e-mail: Vera.Urbancova@mmhk.cz

Vorlová Renata, kancelář 221, telefon +420 495 707 237, e-mail: Renata.Vorlova@mmhk.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při jednání na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek se poplatník prokazuje platným občanským průkazem, případně pasem.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Roční sazba poplatku:

 • 500 Kč za osobu a kalendářní rok

Úlevy a osvobození od poplatku:

 • sazba poplatku se snižuje na 250 Kč u dětí do 14 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dítě dovrší 14 let, a u poplatníků od 70 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém poplatník dovrší 70 let
 • sazba poplatku za nemovitost se snižuje na 250 Kč u poplatníků, kteří vlastní na území města stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň jsou hlášeni k trvalému pobytu v Hradci Králové
 • od poplatku jsou osvobozeny děti do 6 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 6 let
 • od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby, které se dlouhodobě zdržují v cizině, pokud tento pobyt trvá nepřetržitě alespoň celý kalendářní rok
 • od poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby umístěné nepřetržitě po dobu alespoň 6 měsíců v sociálním, zdravotnickém a vězeňském zařízení mimo území města Hradec Králové

Dle § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s účinností od 1. 1. 2016 od poplatku osvobozena fyzická osoba, která je:

 • umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
 • umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
 • jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
 • umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný do 25. dubna příslušného kalendářního roku.

Způsob úhrady poplatku:

Poplatníkům jsou každoročně v dostatečném předstihu odesílány předtištěné složenky, včetně uvedení čísla účtu a variabilního symbolu. Tyto údaje jsou důležité pro správné zaúčtování platby.

Složenku lze zaplatit:

 • na poště
 • v pokladně magistrátu města
 • bankovním převodem (nutno uvést správně číslo účtu a variabilní symbol - dle složenky)

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

16. Elektronická služba, kterou lze využít

U této agendy nelze využít elektronické služby.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • obecně závazná vyhláška města Hradec Králové č. 5/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů (viz bod 4 Základní informace).

18. Jaké jsou související předpisy

 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může město zvýšit až na trojnásobek. 

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

 

 
 
 
 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní sitauce) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Hradecké služby, a.s.

Zajišťují:

 • sběr a odvoz komunálního odpadu
 • přistavení a výměnu poškozených sběrných nádob

Provozovna: Bratří Štefanů 990, 500 03  Hradec Králové

Telefon: 495 540 031

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

odbor ekonomický, oddělení správy daní, poplatků a pohledávek

26. Kontaktní osoba

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2017-01-09

28. Popis byl naposledy aktualizován

2017-01-09

29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty