Termíny a Plán práce Rady města Hradec Králové

Termíny zasedání: 10.01., 24.01., 07.02., 07.03., 21.03., 11.04., 02.05., 23.05. a 13.06.2017  

Pravidelnou součástí programu zasedání rady města bude:

 • Nakládání  s nemovitým majetkem statutárního města Hradec Králové
 • Poskytnutí záštity města Hradec Králové (dle doručených žádostí)

10. ledna 2017

Kancelář primátora

 • Kontrolní zpráva o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové za rok 2016
 • Plán práce komisí Rady a výborů Zastupitelstva města Hradec Králové na I. pololetí roku 2017
 • Písemnosti adresované 1. Radě města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu – I. kolo 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na činnost sportovních organizací 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na činnost kulturních organizací 2017
 • Calendarium Regina 2017 – aktualizace údajů o akcích, schválení znění veřejnoprávních smluv
 • Návrh na složení výběrových komisí pro udělení výročních cen města Hradec Králové za rok 2016

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Akční plán prevence kriminality na rok 2017

Odbor životního prostředí

 • Informace o plnění úkolů Povodňové komise města Hradec Králové za II. pololetí 2016 a plán práce na I. pololetí 2017

24. ledna 2017

Kancelář primátora

 • Zprávy o činnosti jednotlivých komisí Rady města Hradec Králové za rok 2016
 • Písemnosti adresované 2. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 24. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh změny platových výměrů ředitelek a ředitele mateřských škol, příspěvkových organizací, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na ocenění nejlepších sportovců Hradce Králové za rok 2016 v mládežnických kategoriích
 • Návrh na ocenění nejúspěšnějších sportovců města Hradec Králové 2016

 Odbor životního prostředí

 • Návrh finančních příspěvků na péči o životní prostředí města a ekologické projekty z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2017

7. února 2017

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 3. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 25. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017

Odbor interního auditu a kontroly

 • Informace o peticích a stížnostech přijatých v roce 2016

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh opatření k zápisu do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové pro školní rok 2017/2018
 • Návrh spádových obvodů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotace Královéhradecké unii sportu na podporu činnosti sportovních organizací v Hradci Králové 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na vrcholový a výkonnostní sport 1. kolo 2017
 • Návrh na ocenění Talent královéhradecké kultury 2016

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Výzva pro podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb realizovaných v roce 2017 - II. kolo

7. března 2017

Kancelář primátora

 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje mezinárodních vztahů města Hradce Králové
 • Písemnosti adresované 4. Radě města Hradec Králové 

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh na bezplatný pronájem plaveckého bazénu v rámci organizace XVII. Hradeckých sportovních her mládeže 2017
 • Návrh komise pro výchovu a vzdělávání na ocenění pedagogů škola zřizovaných statutárním městem Hradec Králové – Pedagogická osobnost roku
 • Návrh výše odměn pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh kandidátů pro výroční ceny města Hradec Králové 2016 – 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj a údržbu sportovišť 2017
 • Zpráva o plnění Koncepční studie cestovního ruchu v Hradci Králové za rok 2016
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové za rok 2016

21. března 2017

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 5. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 26. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové 

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

 • Plán čištění statutárního města Hradec Králové pro rok 2017
 • Plán údržby a čištění vodotečí a vodních ploch ve správě TSHK na rok 2017

11. dubna 2017

Kancelář primátora

 • Návrh termínů Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové na II. pololetí roku 2017
 • Písemnosti adresované 6. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 27. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové 

Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017
 • Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2016
 • Informace o nakládání s volnými finančními prostředky v roce 2016
 • Ekonomické vyhodnocení vyhlášek o místních poplatcích za rok 2016 

Městská policie Hradec Králové

 • Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové za rok 2016

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Účetní závěrky škol a školských zařízení, zřizovaných statutárním městem Hradec Králové, za rok 2016

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh dotačního programu Calendarium Regina 2018
 • Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Knihovna města Hradce Králové k 31.12.2016

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Zpráva o činnosti a výsledku hospodaření příspěvkové organizace Dětský denní rehabilitační stacionář k 31.12.2016

 TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

 • Výsledky hospodaření organizace za rok 2016

2. května 2017

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 7. Radě města Hradec Králové

 Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017

 Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže na II. pololetí 2017

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu – II. kolo 2017

 Odbor krizového řízení

 • Zpráva o zabezpečení úkolů v oblasti požární ochrany na území Statutárního města Hradec Králové v r. 2016

23. května 2017

Kancelář primátora

 • Písemnosti adresované 8. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 28. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

 Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017

 Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh na výši příspěvků na úhradu neinvestičních nákladů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové pro školní rok 2017/2018
 • Informace o výši úplaty žáků na úhradu neinvestičních nákladů spojených s poskytování základů vzdělávání v základních uměleckých školách zřizovaných statutárním městem Hradec Králové pro školní rok 2017/2018
 • Informace o výši úplaty žáků na úhradu neinvestičních nákladů spojených s činností Domu dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241 pro školní rok 2017/2018
 • Informace o výsledcích zápisu žáků do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové pro školní rok 2017/2018

13. června 2017

Kancelář primátora

 • Plán práce Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové na II. pololetí roku 2017
 • Písemnosti adresované 9. Radě města Hradec Králové
 • Návrh organizačního a obsahového zabezpečení 29. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové

 Odbor ekonomický

 • Zapracování účelových prostředků do rozpočtu města Hradec Králové na rok 2017

 Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2017
 • Informace o výsledcích zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných statutárním městem Hradec Králové pro školní rok 2017/2018
 • Návrh výše odměn pro ředitelky a ředitele škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2016
 • Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2016
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2016 – KLICPEROVO DIVADLO
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2016 – DIVADLO DRAK
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2016 – FILHARMONIE HK
 • Rozhodnutí Rady města Hradec Králové, vykonávající jménem města Hradec Králové jako jediného společníka společnosti Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. působnost valné hromady - Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2016 – HKVS s.r.o.
 • Návrhy dotačních programů v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Dotace v oblasti sociálních služeb a navazujících aktivit na rok 2017, II. kolo, oblast spadající do kompetence komise sociálně - zdravotní
 • Dotace v oblasti sociálních služeb a navazujících aktivit na rok 2017, II. kolo, oblast spadající do kompetence komise pro rodinu a sociální prevenci
 • Výzva pro podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb realizovaných v roce 2018

Odbor památkové péče

 • Dotace na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2017

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty