Termíny a Plán práce Zastupitelstva města Hradec Králové

Termíny zasedání: 31.01., 28.02., 28.03., 25.04., 30.05. a 20.06.2017

Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva města bude:

 • Zprávy ze zasedání výborů Zastupitelstva města Hradec Králové
 • Nakládání s nemovitým majetkem statutárního města Hradec Králové
 • Diskuse občanů města Hradec Králové
 • Diskuse zastupitelů města Hradec Králové
 • Dotazy zastupitelů města Hradec Králové

31. ledna 2017

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 24. Zastupitelstvu města Hradec Králové
 • Kontrolní zpráva o plnění usnesení Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové za rok 2016
 • Plán práce komisí Rady a výborů Zastupitelstva města Hradec Králové na I. pololetí roku 2017

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu – I. kolo 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na činnost sportovních organizací 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na činnost kulturních organizací 2017
 • Calendarium Regina 2017 – aktualizace údajů o akcích, schválení znění veřejnoprávních smluv
 • Návrh na ocenění nejlepších sportovců Hradce Králové za rok 2016 v mládežnických kategoriích
 • Návrh na ocenění nejúspěšnějších sportovců města Hradec Králové 2016 

Odbor životního prostředí

 • Návrh finančních příspěvků na péči o životní prostředí města a ekologické projekty z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro rok 2017

28. února 2017

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 25. Zastupitelstvu města Hradec Králové

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh spádových obvodů mateřských škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotace Královéhradecké unii sportu na podporu činnosti sportovních organizací v Hradci Králové 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na vrcholový a výkonnostní sport 1. kolo 2017
 • Návrh na ocenění Talent královéhradecké kultury 2016

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Výzva pro podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb realizovaných v roce 2017 - II. kolo

28. března 2017

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 26. Zastupitelstvu města Hradec Králové
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje mezinárodních vztahů města Hradce Králové

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh kandidátů pro výroční ceny města Hradec Králové 2016 – 2017
 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj a údržbu sportovišť 2017
 • Zpráva o plnění Koncepční studie cestovního ruchu v Hradci Králové za rok 2016
 • Zpráva o plnění Koncepce rozvoje a podpory sportu v Hradci Králové za rok 2016 

Dne 29. března 2017 následuje slavnostní večer – Výroční ceny města Hradec Králové

25. dubna 2017

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 27. Zastupitelstvu města Hradec Králové
 • Návrh termínů Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové na II. pol. 2017

Odbor ekonomický

 • Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok 2016
 • Informace o nakládání s volnými finančními prostředky v roce 2016
 • Ekonomické vyhodnocení vyhlášek o místních poplatcích za rok 2016

Městská policie Hradec Králové

 • Zpráva o činnosti Městské policie Hradec Králové za rok 2016

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh dotačního programu Calendarium Regina 2018
 • Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření příspěvkové organizace Knihovna města Hradce Králové k 31.12.2016

30. května 2017

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 28. Zastupitelstvu města Hradec Králové

 Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Návrh dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže na II. pololetí 2017

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Návrh na poskytnutí dotací na rozvoj cestovního ruchu – II. kolo 2017

 Odbor krizového řízení

 • Zpráva o zabezpečení úkolů v oblasti požární ochrany na území Statutárního města Hradec Králové v roce 2016

20. června 2017

Kancelář primátora

 • Zpráva o činnosti Rady města Hradec Králové
 • Písemnosti adresované 29. Zastupitelstvu města Hradec Králové
 • Plán práce Rady a Zastupitelstva města Hradec Králové na II. pololetí roku 2017

 Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Dotační program pro oblast volnočasových aktivit dětí a mládeže na rok 2017

 Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu

 • Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2016
 • Zpráva o činnosti, závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Česká inspirace za rok 2016
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2016 – KLICPEROVO DIVADLO
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2016 – DIVADLO DRAK
 • Zprávy o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2016 – FILHARMONIE HK
 • Rozhodnutí Rady města Hradec Králové, vykonávající jménem města Hradec Králové jako jediného společníka společnosti Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s.r.o. působnost valné hromady - Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření kulturních organizací zařazených v závazku veřejné služby k 31.12.2016 – HKVS s.r.o.
 • Návrhy dotačních programů v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 • Dotace v oblasti sociálních služeb a navazujících aktivit na rok 2017, II. kolo, oblast spadající do kompetence komise sociálně - zdravotní
 • Dotace v oblasti sociálních služeb a navazujících aktivit na rok 2017, II. kolo, oblast spadající do kompetence komise pro rodinu a sociální prevenci
 • Výzva pro podání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města v oblasti sociálních služeb realizovaných v roce 2018

 Odbor památkové péče

 • Dotace na zachování a obnovu památkového fondu pro rok 2017

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty