Městská policie

859169_780595935287931_967110797_o.jpg Městská policie Hradec Králové je výkonným orgánem města. Zřizuje a ruší ji zastupitelstvo města Hradce Králové obecně závaznou vyhláškou a je přímo podřízena primátorovi města. Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města. Na základě veřejnoprávní smlouvy může MP vykonávat svou činnost i mimo území města, v případě MP Hradec Králové se jedná obce Předměřice nad Labem, Černilov a Běleč nad Orlicí.

Své žádosti o informace, připomínky k činnosti, náměty, stížnosti prosím směřujte na:

mestska.policie@mmhk_cz

Ve svých podáních můžete uvést informaci, na které pracoviště nebo na kterou konkrétní osobu se obracíte.

Ředitel městské policie

Ing. Miroslav Hloušek

Telefon: +420 495 707 920  

e-mail: Miroslav.Hlousek@mmhk_czIdent datové schránky: bebb2in
Adresy :

Korespondenční:
Statutární město Hradec Králové
Městská policie
Československé armády 408
502 00 Hradec Králové

Sídlo:

Městská policie Hradec Králové
Dlouhá 211
500 03 Hradec Králové

Úřední hodiny

Základní úřední hodiny : totožné s magistrátem města

pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 - 12:00
Přestupkové oddělení  
pondělí – čtvrtek 8:00 – 17:00
pátek 8:00 – 15:30

Územní členění

Sídlo útvaru : ulice Dlouhá 211

tel.:  sekretariát ředitele :

+420 495 707 923 / 924

tel. fakturace :

+420 495 707 940

tel. zástupce ředitele : +420 495 707 937 ; 731 131 085
tel. velitel výkonu služby : +420 495 707 921 ; 731 131 084
   

tel. operační pracoviště :

+420 495 707 910 - 11 (nepřetržitý provoz) 731 131 080

tel. přestupkové oddělení :

+420 495 707 929, 931, 932; 731131093  nebo pomocí linky operačního pracoviště.

tel. vedoucí materiálně technického zabezpečení :

+420 495 707 930, +420 731 131 087

tel. oddělení prevence kriminality : +420 495 707 935,  927,  922
tel. tisková mluvčí : +420 495 707 927, +420 731 131 091
vedoucí oddělení prevence kriminality : +420 495 707 935, +420 731 131 013
   
v případě tísně použijte linku 156

Obvod č. 1

Resslova 1281/8
tel.+420 495 707 951 ( úřední hodiny středa 15 - 17 hod.)


Obvod č. 2

Resslova 1281/8
tel. +420 495 707 953 (úřední hodiny středa 15 - 17 hod.)


Obvod č. 3

hlavní služebna :
Třída Edvarda Beneše 1414
tel. +420 495 265 312 (úřední hodiny středa 15 - 17 hod.)


Dopravní skupina

Resslova 1281/8
tel. +420 495 707 955


Psovodi

Resslova 1281/8


Oddělení prevence kriminality

Na Potoce 740, Třebeš

tel. +420 495 707 927, 935


Rozsah činnosti a pravomoci :

Jsou dány zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb.,

ze dne 6. prosince 1991 o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.
podle stavu k 1. lednu 2009

Městská policie
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

 • podílí se v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,

 • se podílí na prevenci kriminality v obci,

 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,

 • dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití (odhazování odpadků, ničení veřejné zeleně, poškozování motorových vozidel, neoprávněné zábory veřejného prostranství, apod.)

 • odhalují přestupky a trestné činy, za přestupky ukládají v blokovém řízení pokuty nebo věc postupují ke správnímu řízení, pachatele trestných činů po jejich zadržení předává Policii České republiky, činí oznámení o podezření spáchání trestného činu

 • upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření směřující k nápravě

 • zajišťuje pořádek a bezpečnost při mimořádných akcích

 • provádí odchyt zatoulaných psů a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro opuštěné psy

Nahoru

 

Volejte: +420 495 707 111

Kontakty

Primátor